(Sapagka't hindi nangakikipagusap ang mga Judio sa mga Samaritano.) Totoo nga ang sinabi mo.”. 4 Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. 39At marami sa mga Samaritano sa bayang yaon ang sa kaniya'y nagsisampalataya dahil sa salita ng babae, na nagpatotoo, Sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. 1 Mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Mabuti ang pagkasabi mo, Wala akong asawa: Sumagot si Jesus, “Ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw, ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Higit ka pa ba sa kanya?”. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Juan 5 Tagalog: Ang ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito at pinakiusapang pumunta sa Capernaum upang pagalingin ang kanyang anak. May 15, 2018 JimLaS 0 Comments Juan 4:13-14, Tagalog Bible Verse. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At naroroon ang isang mahal na tao, na ang kaniyang anak na lalake ay may-sakit sa Capernaum. 37Sapagka't dito'y totoo ang kasabihan, Isa ang naghahasik, at iba ang umaani. Si Jesus at si Nicodemo 3 May isang Pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Judio. 21Sa kaniya'y sinabi ni Jesus, Babae, paniwalaan mo ako, na dumarating ang oras, na kahit sa bundok na ito, ni sa Jerusalem, ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. 48Sinabi nga sa kaniya ni Jesus, Malibang kayo'y mangakakita ng mga tanda at mga kababalaghan, ay hindi kayo magsisipaniwala sa anomang paraan. May isang Samaritanang dumating upang umigib, at sinabi ni Jesus sa kanya, “Maaari mo ba akong bigyan ng maiinom?”. Sinabi ng babae, “Ginoo, isa kang propeta, hindi nga ba? at naghihingalo na. Iba ang naghirap dito at kayo naman ang umani ng kanilang pinaghirapan.”, Maraming Samaritano sa bayang iyon ang nanalig kay Jesus dahil sa patotoo ng babae, “Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa.”. 34Sinabi sa kanila ni Jesus, Ang pagkain ko ay ang aking gawin ang kalooban ng sa akin ay nagsugo, at tapusin ang kaniyang gawa. Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kay sa kay Juan 2 (Bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kaniyang mga alagad), 3 Nilisan niya ang Judea, at naparoong muli sa Galilea. Kabanata 4 . (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Unang Liham ni Juan. 22Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman: sinasamba namin ang nalalaman namin; sapagka't ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Judio. o, Bakit nakikipagsalitaan ka sa kaniya? Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin kaya't panatag ang ating kalooban para sa Araw ng Paghuhukom, sapagkat tayo'y tulad ni Cristo, kahit nasa daigdig pang ito. Nagsalita ang babae, “Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang panalok. 25Sinabi sa kaniya ng babae, Nalalaman ko na paririto ang Mesias (ang tinatawag na Cristo): na pagparito niya, ay ipahahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. 4 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. sa kanya ng babae, “Ikaw ay Judio at Samaritana naman ako! Juan 14 Tagalog: Ang ... 4 At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. 11Sinabi sa kaniya ng babae, Ginoo, wala kang sukat isalok ng tubig, at malalim ang balon: saan nga naroon ang iyong tubig na buhay? Download Image. ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. Ito ang pangalawang himalang ginawa ni Jesus sa Galilea pagkagaling mula sa Judea. Jesus na rin ang nagsabi na ang isang propeta'y hindi iginagalang sa sarili nitong bayan.). Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. 5 Sumapit nga siya sa isang bayan ng Samaria, … “Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa,” wika ni Jesus. ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. ngunit kailangang sa Samaria siya dumaan. His real name is Joan de Puerto Carrero, del convento de Villanueva de la Serena. 3 Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. 8Sapagka't napasa bayan ang kaniyang mga alagad upang magsibili ng pagkain. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay.”. Sa kaniya nga'y kanilang sinabi, Kahapon nang ikapitong oras inibsan siya ng lagnat. 40Kaya nang sa kaniya'y magsidating ang mga Samaritano, ay sa kaniya'y ipinamanhik nila na matira sa kanila: at siya'y natira roong dalawang araw. 14Datapuwa't ang sinomang umiinom ng tubig na sa kaniya'y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailan man; nguni't ang tubig na sa kaniya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Sumagot si Jesus, “Umuwi na kayo, gagaling ang inyong anak.” Naniwala ang lalaki sa sinabi ni Jesus, at umuwi na nga siya. Dito niya ginawang alak ang tubig. narito, sa inyo'y aking sinasabi, Itanaw ninyo ang inyong mga mata, at inyong tingnan ang mga bukid, na mapuputi na upang anihin. Juan 4. 3 Sumagot si Jesus, “Ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya, o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. 5 Kaya nag-abot siya sa sarong siyudad sa Samaria na inaapod … Ang sa bawat isang umiibig, ang kanilang kapanganakan ay mula sa Diyos at nakakilala sa Diyos. Animated Video Of ‘Lupang Hinirang’ Released Daily Gospel Tagalog - Inicio OFFICIAL LIST OF REGISTERED ENTRIES: 2 Gerome Abadilla 3 Used Philippines Image detail for 1 Juan 4 18 Tagalog : Ngunit isa man sa kanila'y walang nagtanong sa babae, “Ano ang kailangan ninyo?” Wala ring nagtanong kay Jesus, “Bakit ninyo siya kinakausap?”. Sa bayan naman ng Capernaum ay may isang pinuno ng pamahalaan. haz April 13, 2019. i had a bad day today at the office.. pero ng mabasa ko nag ok ang mood ko!! Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay-buhay? Sa halip, subukin muna ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritung nasa kanila, sapagkat marami nang huwad na propeta sa mundong ito. Juan 4:1-40 Traducción en lenguaje actual (TLA) La samaritana y Jesús. 19Sinabi sa kaniya ng babae, Ginoo, napaghahalata kong ikaw ay isang propeta. Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. 43At pagkaraan ng dalawang araw ay umalis siya doon at napasa Galilea. 1 “Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pagkaraan ng dalawang araw, bumalik si Jesus sa Galilea. habang umaga pa; malapit na ang gabi, at wala nang makakagawa pagsapit niyon. 4 Kan maaraman kan Kagurangnan na nabaretaan na kan mga Fariseo na mas dakul siyang* nagigin disipulo asin binabawtismuhan kisa ki Juan— 2 maski ngani bako mismo si Jesus an nagbabawtismo kundi an saiyang mga disipulo— 3 naghali siya sa Judea asin nagpasiring giraray sa Galilea. Nang ito'y malaman ni Jesus, siya'y umalis sa Judea at bumalik sa Galilea. Cuando Jesús se dio cuenta de que los fariseos se habían enterado de eso, salió de la región de Judea y regresó a Galilea. Dito sa bundok na ito sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno, ngunit sinasabi ninyong mga Judio na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos.”. 52Itinanong nga niya sa kanila ang oras nang siya'y pasimulan ng paggaling. Pinaniwalaan ng lalake ang salitang sinalita sa kaniya ni Jesus, at siya'y yumaon sa kaniyang lakad. 2Ngunit ang totoo'y hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Ang Pag-ibig ng Diyos at ang Ating Pag-ibig -Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. “Hindi ba sinasabi ninyo, ‘Apat na buwan pa at anihan na’? Ang nagpapahayag na si Jesus ang Anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos nama'y nananatili sa kanya. Juan 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kay sa kay Juan 2 (Bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kaniyang mga alagad), 3 Nilisan niya ang Judea, at … 9Sinabi nga sa kaniya ng babaing Samaritana, Paano ngang ikaw, na isang Judio, ay humingi ng maiinom sa akin, na ako'y babaing Samaritana? 3 Malinis na kayo dahil sa mga salitang sinabi ko sa inyo. 54Ito nga ang muling pangalawang tanda na ginawa ni Jesus, nang siya'y pumaroon sa Galilea na mula sa Judea. -- This Bible is now Public Domain. 1 Juan 4:4 - Kayo'y sa Dios, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila: sapagka't lalong dakila siyang nasa inyo kay sa nasa sanglibutan. 3Nang ito'y malaman ni Jesus, siya'y umalis sa Judea at bumalik sa Galilea 4 ngunit kailangang sa Samaria… 4 Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. 28Sa gayo'y iniwan ng babae ang kaniyang banga ng tubig, at napasa bayan, at sinabi sa mga tao, Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Topic of Interest: jokes about juan tagalog, juan jokes with pictures, funny joke by juan and teacher, teacher ang juan, tagalog jokes about anecdote . John 4 Jesus and the Woman of Samaria. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya, at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan.”, Sinabi ng babae, “Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na ito upang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok muli.”. Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na ang trigo at handa nang anihin. 4 At kinakailangang magdaan siya sa Samaria. 16Sinabi sa kaniya ni Jesus, Humayo ka, tawagin mo ang iyong asawa, at pumarito ka. Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumibili ng pagkain sa bayan. 18Sapagka't nagkaroon ka na ng limang asawa; at ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa: dito'y sinabi mo ang katotohanan. 26Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako na nagsasalita sa iyo ay siya nga. 1 Juan 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Dumating ang kanyang mga alagad nang sandaling iyon, at nabigla sila nang makita nilang nakikipag-usap si Jesus sa isang Samaritana. Juan 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus: 2 At inanyayahan din naman si … Kabanata 4 . He was a Spanish Friar of the Franciscan order. Sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritung nasa kanila, sapagkat marami nang huwad na propeta sa mundong ito. muli si Jesus sa Cana, Galilea. Sa daan pa lamang ay sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing gumaling na ang kanyang anak. 13Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Ang bawa't uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw: 2 Ngunit ang totoo'y hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Hindi magbubunga ang sangang hindi … 1 Juan 4:16-18 - Ang Diyos ay pag-ibig. 17Sumagot ang babae at sinabi sa kaniya, Wala akong asawa. 1 Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus # 1 si Jesus: Sa ibang manuskrito'y ang Panginoon. 4 1-3 Los fariseos se enteraron de que el número de seguidores de Jesús aumentaba cada día más, y de que Jesús bautizaba más que Juan el Bautista. 1 Juan 4:18 - Walang takot sa pagibig: kundi ang sakdal na pagibig ay nagpapalayas ng takot, sapagka't ang takot ay may kaparusahan; at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pagibig. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa kanya sa espiritu at sa katotohanan. 4. Nalaman ito ng Panginoon [] 2 (bagaman hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad), 3 kaya umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea. 45Kaya nang siya'y dumating sa Galilea, ay tinanggap siya ng mga Galileo, nang kanilang mangakita ang lahat ng mga bagay na kaniyang ginawa sa Jerusalem sa kapistahan: sapagka't sila man ay nagsiparoon din sa kapistahan. Sinabi sa kanya ni Jesus, “Hangga't hindi kayo nakakakita ng mga himala at mga kababalaghan, kailanman ay hindi kayo sasampalataya.”, Ngunit sinabi ng pinuno, “Tayo na po, Panginoon, bago mamatay ang aking anak.”. 44Sapagka't si Jesus din ang nagpatotoo, na ang isang propeta ay walang kapurihan sa kaniyang sariling lupain. Ang Diyos ay Espiritu kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan.”, Sinabi ng babae, “Nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Cristo. “Ala-una po kahapon nang siya'y mawalan ng lagnat,” tugon nila. 4 Manatili kayo sa akin at akoʼy mananatili sa inyo. Juan 4 Si Jesus at ang Babaing Taga-Samaria 1Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. 1 Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kay sa kay Juan 2 (Bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kaniyang mga alagad), 3 Nilisan niya ang Judea, at naparoong muli sa Galilea. Tinanong niya ang mga iyon, “Anong oras nang bumuti ang kalagayan niya?”. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 2 Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa nang lalong sagana. 50Sinabi sa kaniya ni Jesus, Yumaon ka ng iyong lakad; buhay ang anak mo. Makikilala ang Espiritung Mula sa Diyos - Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. 4 Alagad kinaipuhan niyang umagi sa Samaria. ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin # 4 akin: Sa ibang manuskrito'y atin. 27At sa ganito'y nagsidating ang kaniyang mga alagad; at sila'y nangagtaka na siya'y nakikipagsalitaan sa isang babae; gayon ma'y walang taong nagsabi, Ano ang iyong hinahanap? 24Ang Dios ay Espiritu: at ang mga sa kaniya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. -- This Bible is now Public Domain. Pagkatapos, sinabi nila sa babae, “Naniniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo kundi dahil sa narinig namin siya. Makikilala ang Espiritung Mula sa Diyos. Sinabi ni Jesus, “Tama ang sinabi mong wala kang asawa, sapagkat lima na ang iyong naging asawa, at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. siya sa isang bayan na tinatawag na Sicar. Ngunit ang totoo'y hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. 1 Juan 4:13-16 - Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Sumagot si Jesus, “Ang bawat uminom ng tubig na ito’y muling mauuhaw, ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanyaay hindi na muling mauuhaw kailanman. 41At lalo pang marami ang mga nagsisampalataya sa kaniya dahil sa kaniyang salita; 2 Pinuputol niya ang aking mga sangang hindi namumunga, at nililinis niya ang bawat sangang namumunga para lalo pang mamunga. Juan 4 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Si Jesus sa Samaria. SI JESUS SA SAMARIA. 7Dumating ang isang babaing taga Samaria upang umigib ng tubig: sa kaniya'y sinabi ni Jesus, Painumin mo ako. Iniwanan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga tagaroon, “Halikayo! 4 Kailangang gawin natin # 4 natin: Sa ibang manuskrito'y ko. hindi nakikihalubilo ang mga Judio sa mga Samaritano: hindi gumagamit ang mga Judio ng pinggan o tasa ng mga Samaritano, Sumagot si Jesus, “Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos, at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay-buhay.”. “Ako na kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy,” sabi ni Jesus. CUSTOMS OF THE TAGALOGS (Las costumbres de los indios Tagalos de Filipinas) JUAN DE PLASCENCIA I. Author’s Background Juan de Plasencia Born in the 16 th century to the illustrious family of the Portocarreros in Plasencia, in the Region of Extremadura, Spain. Dito siya uminom, gayundin ang kanyang mga anak at mga hayop. 4. Siya na kaya ang Cristo?”. 51At samantalang siya'y lumulusong, ay sinalubong siya ng kaniyang mga alipin, na nangagsasabi, na ang kaniyang anak ay buhay. 1 Juan 4:1 - Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Sinabi naman ni Jesus, “Maniwala ka sa akin, darating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin?” Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Judio sa mga Samaritano. 33Ang mga alagad nga ay nangagsangusapan, May tao kayang nagdala sa kaniya ng pagkain? 32Datapuwa't sinabi niya sa kanila, Ako'y may pagkaing kakanin na hindi ninyo nalalaman. 1 Juan 4. 1 Juan 4 18 Tagalog; 1 Juan 4 18 Tagalog. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Judio. Samantala, makailang ulit na sinabi ng mga alagad kay Jesus, “Guro, kumain na kayo.”, Ngunit sumagot siya, “Ako'y may pagkaing hindi ninyo nalalaman.”, Kaya't nagtanung-tanungan ang mga alagad, “May nagdala kaya sa kanya ng pagkain?”. 29Magsiparito kayo, tingnan ninyo ang isang lalake, na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa: mangyayari kayang ito ang Cristo? Hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. 49Ang mahal na tao ay nagsabi sa kaniya, Ginoo, lumusong ka bago mamatay ang aking anak. Leave a Comment Cancel reply. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 John, chapter 4 of the Tagalog Holy Bible 46Naparoon ngang muli siya sa Cana ng Galilea, na doo'y kaniyang pinapaging alak ang tubig. 12Dakila ka pa baga sa aming amang si Jacob, na sa ami'y nagbigay ng balon, at dito'y uminom siya, at ang kaniyang mga anak, at ang kaniyang mga hayop? Si Jesus at ang Babaing Taga-Samaria. 15Sinabi sa kaniya ng babae, Ginoo, ibigay mo sa akin ang tubig na ito, upang ako'y huwag mauhaw, ni pumarito man sa ganito kalayo upang umigib pa. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Kaya't pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna siya roon, at tumigil nga siya roon sa loob ng dalawang araw. 35Hindi baga sinasabi ninyo, May apat na buwan pa, at saka darating ang pagaani? El Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. 4 At kinakailangang magdaan siya sa Samaria. 31Samantala ay ipinamamanhik sa kaniya ng mga alagad, na nangagsasabi, Rabi, kumain ka. 38Kayo'y sinugo ko upang anihin ang hindi ninyo pinagpagalan: iba ang nangagpagal, at kayo'y siyang nagsipasok sa kanilang pinagpagalan. Kaya't lumabas ng bayan ang mga tao at nagpunta kay Jesus. Ang anak niyang lalaki ay may sakit. 1 Sinabi pa ni Jesus, “Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan.
Chrome Auto Brightness, Power Plate Personal Price, Bag Of Yellow Onions, Corey Pavin Height, Goldilocks Macaroons Price 2020, Audio Technica Ath-m40x Review, Where Can I Buy A Bushel Of Pickling Cucumbers, Dove Dark Chocolate Squares Ounces, Android Turn Up Volume Programmatically, Collecting Wild Garlic Seeds,